Regler for regnskabsaflæggelse 

Furesø Kommune har mulighed for at kræve, at foreningens årsregnskab er påtegnet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Her på siden kan du læse vores retningslinjer

I henhold til Folkeoplysningsloven har kommunen ret til at kræve, at foreningsregnskaber er påtegnet af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Furesø Byråd har besluttet at administrere denne bestemmelse således:

  • Foreningerne kan undgå udgifterne til en registreret eller statsautoriseret revisor ved at udfærdige deres foreningsregnskaber i lighed med den model, der er udarbejdet af Kultur og Fritid. Du kan få et eksempel på modellen, hvis du henvender dig til Kultur og Fritid. 

  • Dette gælder dog ikke foreninger, der samlet modtager mere end 500.000 kr. i tilskud fra kommunen. De skal stadig aflevere et regnskab, der er godkendt af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Regnskabet skal periodiseres:

Udgifter og indtægter samt tilskud skal bogføres i det år, det vedrører.

Krav til regnskabets indhold:

Det skal fremgå af regnskabet eller en note hertil, hvilke beløb, der gives tilskud til samt beløbet på selve tilskuddet. Samtidig skal grundlaget for tilskuddene (medlemstal, kontingenter, gældende aldersgrænser med videre) ligeledes fremgå af regnskabet.

Alt i alt, skal alle tal, der indgår som grundlag for tilskudsberegningen, fremgå særskilt af regnskabet.

Vær opmærksom på:

Hvis foreningen foretrækker at lade en registreret eller statsautoriseret revisor påtegne regnskaberne, skal de ovennævnte krav til regnskaber stadig være opfyldt, og alle beløb skal periodiseres.

 

Ansøgning om tilskud skal altid ledsages af den krævede dokumentation – se bestemmelserne for søgte tilskud samt ansøgningsskemaet under blanketter

Udover en eventuel specifik krævet dokumentation, skal dokumentationen bestå af:

  1. Lister med oplysninger om medlemmernes alder og bopæl samt kontingentsatser
  2. Foreningens generalforsamlingsgodkendte regnskab vedrørende tilskudsåret (opstillet efter Kultur og Fritids model)
  3. En erklæring om, at de fremsendte oplysninger i tilskudsansøgningen er korrekte. Erklæringen skal være underskrevet af én fra foreningens bestyrelse samt foreningens revisor. 
 

Ansøgning om tilskud skal altid ledsages af den krævede dokumentation – se bestemmelserne for søgte tilskud samt ansøgningsskemaet under blanketter

Udover en eventuel specifik krævet dokumentation, skal dokumentationen også bestå af:

  1. Lister med oplysninger om medlemmernes alder og bopæl samt kontingentsatser.
  2. Foreningens generalforsamlingsgodkendte regnskab vedrørende tilskudsåret (opstillet efter Kultur og Fritids model). Regnskabet skal være godkendt af en registreret eller statsautoriseret revisor.
  3. En erklæring om, at de fremsendte oplysninger i tilskudsansøgningen er korrekte. Erklæringen skal være underskrevet af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Furesø Kommune er altid berettiget til at kræve yderligere dokumentation for de i ansøgningen anførte oplysninger.

Der udtages hvert år stikprøver af regnskabet fra enkelte foreninger, hvor samtlige bilag, som vedrører tilskuddet, skal indsendes.

Såfremt frister og andre krav ikke kan overholdes, skal der rettes henvendelse til Kultur og Fritid inden ansøgningsfristen for det pågældende tilskud.

Lovens regler om regnskabsaflæggelse for modtaget tilskud til undervisning m.v. er gældende for alle foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

Hovedreglerne er:

Tilskudsmodtageren skal aflægge regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling.

Foreningen skal godtgøre antallet af undervisningstimer, det samlede deltagertimetal samt at det samlede tilskud til undervisning m.v. ikke overstiger 1/3 af foreningens samlede udgifter til leder- og lærerløn.

For deltagere med handicap må tilskuddet ikke overstige 7/9 af den samlede løn til leder- og lærerløn. For deltagere i instrumentalundervisning må tilskuddet ikke overstige 5/7 af den samlede løn til leder- og lærerløn. 

Ved debatskabende aktiviteter redegør den enkelte forening i sin beretning eller på anden måde, for hvilke aktiviteter, der er finansieret inden for de afsatte midler, og hvordan disse midler har været med til at fremme forudsætningerne i bekendtgørelsens § 11. Det skal oplyses, hvor mange arrangementer, der har været afholdt og det skønnede antal deltagere.

De debatskabende aktiviteter (10%-puljen) kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Bl.a. kan de debatskabende aktiviteter også afregnes på f.eks. annoncering, lokaleudgifter og undervisningsmateriale.

Hvis ikke hele tilskuddet bruges, skal det resterende beløb tilbagebetales.

Såfremt foreningen har modtaget tilskud til driftsudgifterne vedrørende egne eller lejede lokaler, skal de tilskudsberettigede udgifter godtgøres.

Regnskabet skal underskrives af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved udbetaling af tilskud på under 500.000 kr. kan i stedet fremsendes dokumentation i form af lønsedler, deltagerbetaling samt eventuel dokumentation for driftsudgifter til lokaler. Regnskabet skal i dette tilfælde være underskrevet af foreningens revisor samt en registreret revisor.

Ansøgninger om lokale- og lejrpladstilskud skal ledsages af et selvstændigt regnskab eller en selvstændig opgørelse for hver ejendom.

Regnskab skal være forvaltningen i hænde senest 1. juni det efterfølgende år.

Beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med de gældende regler, skal tilbagebetales. Dette vil kunne ske ved modregning i det indeværende års resttilskud.

Tilbagebetalte tilskud kan fordeles forholdsmæssigt mellem de foreninger, som har haft en større aktivitet end forudsat.